BALANSE PR. 31. DESEMBER   2017 2016
       
EIENDELER      
Kundefordringer 100,582 28,767
Brukskonto 44,615 45,011
Sparekonto 1,565,556 1,554,839
       
SUM EIENDELER   1,710,753        1,628,617     
EGENKAPITAL OG GJELD      
Prosjektfond Note 2         466,935 443,646
Barokkfond Note 3 131,181 150,929
Annen egenkapital 782,720 679,397
Påløpte kostnader 4,125 26,900
Kontingent for neste år 318,285 314,890
Skyldig skatt, f.penger, arb.g.avg.     7,507 12,855
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   1,710,753 1,628,617