Protokoll fra årsmøtet i Frognerparkens Venner
Tirsdag 24. april 2018

 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
Wenche Hagan ble valgt til møteleder. Victoria Dahr ble valgt til å skrive referat.
Wenche Strøm og Kjell Jon Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen.
Det møtte 20 personer.

 

2. Godkjenne innkallelse og dagsorden
Innkallelsen ble godkjent. Den utsendte dagsorden ble godkjent.

 

3. Godkjenne årsmeldingen
Dette ble godkjent.

 

4. Godkjenne regnskapet for 2017
Dette ble godkjent. Wenche Hagan leste revisjonsberetningen.

 

5. Behandle innkomne forslag, innsendt innen utgangen av februar
Det var ingen innkomne saker.

 

6. Valg
Valgkomiteen ved Terje Wiggo Nielsen presenterte sitt forslag og forslaget ble godkjent.

Styreleder, ikke på valg:
Wenche Hagan

Styremedlem, ikke på valg:
Hans Fredrik Horn
Yngve Fredheim
Bjørn Petter Kongsgaard

Styremedlem, gjenvalgt for 2 år:
Elin Borgen, Barokkhagens representant i styret
Wenche Mohr
Tove Diesen

Revisor, valgt for 2 år:
Ole Chr Gulli

Vara-revisor, valgt for 2 år:
Nils Thomas Dannevig

Valgkomiteen:
Terje Wiggo Nielsen
Jon A. Skauan
Leikny Evjen

Leikny Evjen blir Frognerparken Idrettslag sin representant i styret.

 

7. Budsjett til orientering
Budsjettet ble delt ut.

Før møtet fortalte Bendik Romstad om arbeidet som er utført i Kafeen ved Broen.

Det ble foreslått flere søppelkasser og bedre skilting for å unngå sykler i over Broen. Vi skal formidle dette videre til Bymiljøetaten og Vigeland-museet.

 

Oslo, april 2018


Wenche Strøm           Kjell Jon Karlsen

 

(sign)