Vedtekter for Frognerparkens Venner

§ 1. Stiftelse

Frognerparkens Venner er stiftet 29 april 1971.

§ 2. Formål
Frognerparkens Venner arbeider for at parken skal være attraktiv for flest mulig brukergrupper. Foreningen skal være en konstruktiv samarbeidspartner for de aktørene som har oppgaver og interesser i forbindelse med parken og museene.

§ 3. Medlemsskap
Enhver som godtar foreningens vedtekter og betaler kontingent er medlem.

Medlemskapet omfatter:

  • Enkeltmedlemmer
  • Organisasjoner
  • Bedrifter
  • Æresmedlemmer (vedtatt av et enstemmig styre)

§ 4. Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste organ. Årsmøte holdes senest innen utgangen av juni. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel.

Saker som ønskes behandlet, samt forslag til medlemmer av styret må være meddelt skriftlig til styret og valg komiteen innen utgangen av februar. Saker som ønskes behandlet skal fremgå av innkallelsen og om nødvendig begrunnes.

På årsmøtet har medlemmer stemmerett når de har betalt kontingent for det foregående år i rett tid. Årsmøtet ledes av styrets leder hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. Andre saker enn vedtektsendring og oppløsning (ref § 8) krever vanlig flertall. Ved eventuell stemmelikhet blir avgjørelsen det lederen av årsmøtet har stemt for.

§ 5. Saker på årsmøte
På årsmøte skal følgende behandles:
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenne innkallelse og dagsorden
3. Godkjenne årsmelding
4. Godkjenne regnskap
5. Behandle innkomne forslag, innsendt innen ovennevnte frist (Ref. § 4 første ledd)
6. Velge:
   a. Leder og styremedlemmer
   b. Revisor og dennes stedfortreder
   c. Valgkomite, tre medlemmer
Alle valg gjelder for to år hvis ikke årsmøtet i det enkelte tilfelle bestemmer kortere funksjons tid.
7. Budsjett til orientering

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme varsel som årsmøte og innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 25 medlemmer skriftlig forlanger det. I innkallingen skal oppgis den eller de saker som ønskes behandlet på møtet.

Verken på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan andre saker behandles enn de som er nevnt i innkallelsen.

Det skal føres protokoll fra årsmøtene.

§ 7. Styret
Foreningens styre skal bestå av minst 5 medlemmer.
Maksimal funksjonstid i styret er 10 år hvis ikke noe annet blir besluttet av årsmøtet i det enkelte tilfelle.

Styret velger selv nestleder og økonomileder. Hvis styret finner det formålstjenlig utgjør disse, sammen med formannen, arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er praktisk utførende mens styret er det besluttende og ansvarlige organ.

Kontingenten fastsettes av styret. Foreningens midler disponeres av styret i overensstemmelse med foreningens formål.

Vigeland-museets leder kan tiltre styremøtene. En fast representant fra Oslo Kommune ved Bymiljøetaten inviteres til styremøtene. Disse to har talerett men ikke stemmerett.

Styret trer sammen ved innkallelse fra lederen, minst 4 ganger i året.

Styreleder og/eller styremedlemmer kan ikke forplikte Frognerparkens Venner til utgifter og investeringer av beløp som tilsvarer mer enn 1⁄3 av kontingentinntekten fra medlemmer pr. år, uten at det er fremlagt for styret og har et tilhørende styrevedtak.

Daglig leder kan ikke påføre foreningen kostnader uten styrevedtak. Kontorrekvisita skal være i hht. budsjett.

§ 8. Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Beslutningen må stadfestes med samme flertall på det påfølgende årsmøte. Dersom foreningen besluttes oppløst, skal Vigeland-museet og Bymiljøetaten  anvende foreningens midler i overensstemmelse med formålet i disse vedtekter.

§ 9. Forholdet til aksjeloven
Hvis det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, gis Lov om aksjeselskaper anvendelse så langt det passer.

§ 10. Ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft straks. Vedtektene inntas i foreningen almanakk eller medlemsblad.

Disse vedtektene ble sist endret av årsmøtet den 24. april 2024